Vodorovná rovinná brúska BRH 40-B / 1500 - použitá
v pôvodnom stave, z prevádzky

Výrobca: ZVL Považské strojárne
Rok výroby: 1986

cena: 8 000 eur (bez DPH)
EXW Brezno, vrátane nakládky.

Na požiadanie zabezpečíme dopravu, montáž, uvedenia do prevádzky, servis a dodávku náhradných dielov.


1.2     VYROBNÉ VARIANTY BRÚSKY BRH 40 B


Brúska BRH 40 B spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú kladené na mo¬derný a výkonný stroj. Je určená na brúsenie rovinných a tvarových plôch súčiastok z ocele, liatiny a ostatných kovových  materiálov u ktorých sa vyžaduje dosiahnutie vysokej presnosti a kvality opracovania. Brúsi sa  prevažne obvodom brúsneho kotúča. Brúsené súčiastky svojich rozmerov a tvaru môžu byť upínané na dosku, priamo na povrch stola. Pre tvarové zapichovacím spôsobom je možné použiť rôzne spôsoby tvarovania brúsnych kotúčov.

Brúska v normálnom vyhotovení je vybavená kompresorovým chladením hydraulického oleja.


1.3     ORIENTAČNÉ   ÚDAJE   STROJA
Druh stroja:    vodorovná rovinná brúska
Typ:    BRH  40 B
Variant:
Výrobca:    ZVL Považské strojárne, koncernový podnik, Považská Bystrica
Rok výroby:
Triediace číslo:
Výrobné číslo:
Celková     výška:     2000 mm
šírka:    2236 mm
dĺžka:     3450/3950   mm
Celková     hmotnosť
/netto/:     3800   kg/   4400   kg
Celková   hmotnosť s obalom:
Kubický obsah debny:
Prevádzkové napätie stroja:
Celkový príkon elektrickej energie:     19,3  kVA

1.4     TECHNICKÝ   POPIS   A   PRINCÍP   STROJA
Vodorovná rovinná brúska BRH 40 B je odvodený typ od brúsky BRH 40  A, od ktorej sa odlišuje konštrukciou brúsneho vretenníka, hydraulického agregátu, ovládacieho panela,   narážok pozdĺžneho posuvu  a využitím polovodičových prvkov v elektrovýzbroji. Technické  parametre sú vo zvýšenej geometrickej a pracovnej presnosti. Parametre zvýšenej presnosti  dosahuje brúska vybavená predpísaným chladením hydraulického oleja v pracovnom prostredí zodpovedajúcom čl. 10 normy ČSN 20 0300 časť 1 a normy ST SEV 3112-81   t. j.:
•    kolísanie teploty pracovného prostredia nepresahuje 2°C
•    brúska je chránená pred prúdením vzduchu, tepelným žiarením a inými zdrojmi tepla.
Brúska v normálnom vyhotovení je vybavená kompresorovým chlade¬ním hydraulického oleja.

1.5     ŠPECIFIKÁCIA  STROJA
1.5.1   Brúsny vretenník
Má teleso skriňovitého tvaru. Vlastné brúsne vreteno je uložené v dvoch klzných ložiskách s  trojplošným stykom typu MACKENSEN. Vretenník je pripevnený k zvislým saniam, ktoré sú  uložené vo vedení vytvorenom v stojane. Za účelom citlivého prestavenia je vedenie  hydrostatické.  Výškovo sa vretenník prestavuje motoricky
-    rýchloposuvom, ručne pomocou ručného kolesa alebo strojne
-    prerušovane pomocou rohatko-západkového mechanizmu u variantu II. a III. Mastenie  ložísk sa deje samonasávaním z dutiny vretenníka do ktorej je olej privádzaný z mastiaceho   agregátu pomo¬cou čerpadla. Náhon brúsneho vretena od motora je pomocou viac¬násobného klinového remeňa. Vyrovnanie poklesu obvodovej rýchlos¬ti brúsneho kotúča po   jeho čiastočnom opotrebení sa uskutoční vý¬menou remenice na vretene. Obvodová  rýchlosť brúsneho kotúča max. priemeru  /min. priemeru - 350/260 je pri menšej remenici   34,8/ 25,9 m.s-1 a väčšej remenici 30/22,3  m.s-1.

1.5.2     Stojan
Tvorí zvislé vedenie pre brúsny vretenník. Je pripevnený na doske pod stojan a prostredníctvom nej vykonáva spolu s brúsnym vretenníkom priečny posuv po vedení zadného  lôžka. Vedenie je hydrosta-tické. Pohyb stojanu je ručný alebo hydraulický a to buď plynulý v  rozsahu 0,2-3 m.min.-1, prerušovaný v rozsahu 1 - 30 mm alebo rýchloposuv.

1.5.3     Stôl
Má upínaciu plochu s troma T drážkami a vykonáva pozdĺžny posuv po vedení predného   lôžka. Vedenie je klzné s profilom rovným a prizmatickým. Posuv je ručný alebo hydraulický s  rýchlosťou plynulé regulovateľnou v rozmedzí od 1- 30 m.min.-1. Tuhosť stola je zabezpečená  výrazným rebrovaním odliatku stola a jeho dôkladným technologickým spracovaním.

1.5.4     Predné  lôžko

Je skriňového tvaru. Na prednej strane sú umiestnené ovládacie elementy. Vo vnútri predného   lôžka sú umiestnené posuvové mecha¬nizmy, mikrospínače pre zmenu smeru pozdĺžneho  posuvu a škrtiace ventily. Na vrchnej časti sú vytvorené vodiace plochy pre stôl s profilom  rovným a  prizmatickým. V prednom lôžku je vytvorený priestor pre olej na mastenie vedenia   stola. V ľavej hornej časti predných loží je umiestnené čerpadlo na mastenie vodiacich plôch   stola.

1.5.5    Zadné   lôžko
Je tiež skriňového tvaru a s predným lôžkom je spojené skrutkami. Zadné lôžko tvorí vedenie   pre priečny posuv stojana s brúsnym vretenníkom.

1.5.6    Hydraulický   agregát
Tvorí samostatný celok umiestnený mimo vlastný stroj.  Je vybave¬ný hydrogeneratormi pre  pohon hydromotorov, rozvádzačmi, spojova¬cím potrubím s vývodmi pre pripojenie  vysokotlakých hadíc, fil-trami, prepúšťacími ventilmi, manometrom a chladičom oleja. Spodná  časť hydraulického agregátu slúži ako olejová nádrž. Vybavená je dvoma olejoznakmi hladiny  oleja v nádrži.

1.5.7     Elektrická   výzbroj
Pozostáva z elektromotorov, z riadiacich prvkov umiestnených v samostatnej skrini a tlačítok  umiestnených na ovládacom pane¬li, mikrospínačov umiestnených v prednom lôžku stroja a na stole. Vzájomné prepojenie skrine so strojom a hydraulickým agre¬gátom je vodičmi uloženými v pancierových hadiciach. Normálne vyhotovenie je pre napätie 380/220  V, 50 Hz.

1.6     NORMÁLNE   PRÍSLUŠENSTVO

Brúsny kotúč rozmer 350x40x127- A9960 K 9V
Upínacia príruba brúsneho kotúča pre šírku 40-80 mm
Vyvažovací tŕň pre šírku 40-80  mm
Vyvažovacie kliny- 8 kusov pre L=1000, 9 ks pre L=1500
Orovnávač na stôl /bez diamantu/
Sťahovák úpinky brúsneho kotúča
Kryty na stôl proti rozstrekovaniu chladiacej kvapaliny
Chladiace zariadenie /bez magnetického čističa/
Osvetlenie
Výmenná remenica pre opotrebený brúsny kotúč
Viacnásobný klinový remeň PUR 5 M /12-630
Súprava kľúčov
Sprievodná technická dokumentácia
5 ks filter 070, 2 otvory ČJK 627 963 120 103
Sada tesniacich krúžkov


1.8     ZÁKLADNÉ   TECHNICKÉ   ÚDAJE

Rozmery  a  hmotnosť;

upínacia  plocha stola mm 400x1000/1500
najväčšia  dĺžka  brúsenia mm 1000/1500
maximálna vzdialenosť osi vretena od upín. plochy stola mm 675
najväčšia výška brúsenia pri novom kotúči /bez magnet, dosky/ mm 500
brúsny kotúč Φ x šírka x otvor mm 350 x 40 - 80 x 127
min. priemer opotrebeného brús. kotúča mm 260
najväčšia šírka zložených brús. kotúčov mm
200
upínací kužeľ brús. vretena 1 : 5
pôdorysná plocha stroja /d x š/ mm 4650/5650x2300
výška stroja mm 2000
hmotnosť stroja s normál, vybavením kg 3800/4400
najväčšie zaťaženie prac. stola N 5000
hlučnosť stroja v mieste obsluhy dB 75

Funkčné   vlastnosti

rýchlosť pozdĺžneho pohybu stola plynulé nastaviteľná m.min-1 1-30±1
najväčší pozdĺžny pohyb stola ručný
mm 1200/1700
max. dráha strojného posuvu stola
mm 
1150/1650

Priečny pohyb brúsneho vretenníka:

rýchlosť prieč. pohybu plynulé nastaviteľná m.min-1 0,2-3
hydraulický prerušovaný pohyb mm 1-30
ručný posuv 1 dielok - 0,1 m.ot-1 10
ručný mikroposuv 1 dielok  - 0,002 m.ot-1 0,2
najväčší priečny pohyb brús.vretena mm 470